Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Byggstenar, uppdaterad 13-10-2022

» Twinkle, Twinkle, Little Star Variations, video with Shinichi Suzuki

» The Basic Principles of the Suzuki Method™ Using the Mother Tongue Approach

Suzukimetodens™ byggstenar

FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidig start Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i Suzukimetoden™ den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-4 årsåldern.
Lyssnande Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.
Alla kan På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

METODIK

Föräldern Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.
Individualiserad lektion Varje elev får en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.
Grupplektion Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.
Arbetssätt Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Således bör man arbeta så länge med varje stycke, att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.
Repetition Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.
Memorering Varje stycke i Suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.
Tonen Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna, vid övningen och för musikupplevelsen redan från nybörjarstadiet. Detta kallas tonalisation.
Notläsning När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.
Repertoar Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga bör annan repertoar spelas jämsides.
Konserter Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.

 

 

Suzukimetoden
Foto: Anne Pettersson

Violin är det till antalet största Suzuki-instrumentet. Att både spela och samtidigt ha full kontroll på läraren är inte så lätt som det ser ut.

 

Suzukimetoden
Foto: Ann-Marie Sundberg

Senaste tillskottet inom Suzukipedagogiken är trumpet.

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE